WE BELIEVE

THE NICENE CREED

We believe in one God, the Father almighty, the Creator of heaven and earth, of things visible and invisible.

And we believe in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of God the Father, only-begotten, that is of the substance of the Father.  God from God, light from light, true God from True God, begotten and not made; himself of the same nature of the Father by whom all things came into being in heaven and on earth, visible and invisible.

Who for us, mankind, and for our salvation came down from heaven, was incarnate, became man, was born perfectly of the holy virgin Mary by the Holy Spirit.  By whom he took body, soul and mind and everything that is in man, truly and not in semblance.  He suffered and was crucified and was buried, and on the third day he rose again; and ascended into heaven with the same body and with the glory of the Father to judge the living and the dead, whose kingdom has no end.

We also believe in the Holy Spirit, the uncreated and the perfect, who spoke through the Law and the Prophets and the Gospels; who descended on the river Jordan, preached through the apostles and dwelled in the saints.

We also believe in only one, universal, and apostolic holy Church; in one baptism; in repentance and in the remission and forgiveness of sins; we believe in the resurrection of the dead, in the everlasting judgment of souls and bodies, in the kingdom of heaven and in life eternal.

Հաւատամք   

Հաւատամք ի մի Աստուած՝ ի Հայրն ամենակալ, յարարիչն երկնի և երկրի, երևելեաց և աներևութից։

Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս յՈրդին Աստուծոյ. ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ՝ միածին, այսինքն յէութենէ Հօր։ Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ՝ ծնունդ և ո՛չ արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր. որով ամենայն ինչ եղև յերկինս և ի վերայ երկրի, երևելիք և աներևոյթք։ Որ յաղագս մեր մարդկան և վասն մերոյ փրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն սրբով. որով էառ զմարմին, զհոգի և զմիտ, և զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս և ո՛չ կարծեօք։ Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնով՝ նստաւ ընդ աջմէ Հօր։ Գալոց է նովին մարմնովն և փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս և զմեռեալս, որոյ թագաւորութեանն ո՛չ գոյ վախճան։

Հաւատամք և ի սուրբ Հոգին, յանեղն և ի կատարեալն. որ խօսեցաւ յօրէնս և ի մարգարէս և յաւետարանս. որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց զառաքեալսն, և բնակեցաւ ի սուրբսն։

Հաւատամք և ի մի միայն ընդհանրական և առաքելական Սուրբ Եկեղեցի. ի մի մկրտութիւն, յապաշխարհութիւն, ի քաւութիւն և ի թողութիւն մեղաց. ի յարութիւնն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց և մարմնոց՝ յարքայութիւնն երկնից, և ի կեանսն յաւիտենականս